01:00 ICT Thứ sáu, 30/07/2021

Trang nhất » Tin Tức » Góc Học Tập

Giải quyết hồ sơ số 9 - Bà Mơ - Kỹ Năng hành chính - Lớp Luật Sư

Thứ sáu - 15/01/2016 23:24
Ảnh không minh họa

Ảnh không minh họa

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH SỐ 9/DA1 Khiếu kiện Quyết định XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà

 
I. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ KIỆN:
Theo đơn kiện nội dung được tóm tắt như sau:
Gia đình bà Trần Thị Mơ sinh sống và canh tác trên khu đất ổn định không tranh chấp, nguồn gốc lưu truyền từ nhiều đời trên thửa đất 306 và 308 thuộc tờ bản đồ số 5 của năm 1938 và 1962.
Vì hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ bà Trần Thị Mơ đã bán cho gia đình ông bà Tý (bố đẻ ông Nguyễn Đình Yến) một phần đất có diện tích 250m2. Hai gia đình có thỏa thuận riêng là gia đình bà Mơ nhường lại phần đất có diện tích 3m x 2,5m để gia đình ông Yến mở ngõ đi chung với gia đình bà Mơ. Số diện tích nối với diện tích 3m x 2,5 nêu trên là 8,5m x 2,5m được gia đình bà Mơ sử dụng làm ngõ của gia đình bà từ rất lâu đời. Tất cả các diện tích đất nêu đều được hai gia đình nộp thuế sử dụng theo quy định của pháp luật.
Phần đất tiếp giáp với ngõ đi chung của hai gia đình khi đó là đất gia đình bà Trần Thị Mơ vẫn làm cổng tre rồi xây cổng gạch trên diện tích 8m x 2,5m nối 3m x 2.5m. Năm 1991 gia đình bà Trần Thị Mơ xây cổng lại bằng cổng gạch, với móng bằng sắt, trụ gạch, mái bê tông. Tuy nhiên vào thời điểm này, các gia đình hàng xóm liền kề, bao gồm gia đình ông Yến và chính quyền địa phương không có ý kiến gì phản đối.
Năm 2003 bà Quýt chia đất cho các con ở riêng, con bà Quýt muốn mở cổng ra ngõ thì không có đất và thế là phát sinh vấn đề tranh chấp việc xem phần đất của bà Mơ là đất riêng hay là lối đi chung? Bà Quýt đã có đơn đề nghị gửi chính quyền địa phương yêu cầu giải quyết xem phần đất của bà mơ là lối đi chung. Tới 03/8/2005 bà Quýt lại có đơn đề nghị UBND xã Trúc Trạch về việc giải quyết tranh chấp ngõ đi chung với gia đình bà Mơ.
Đầu năm 2006 (30/4/2006) , bà Quýt làm đơn kiến nghị gởi UBND huyện Long Trì và Phòng Tài nguyên & môi trường huyện Long Trì về việc gia đình bà Mơ xây cổng lấn chiếm đất công. Sau đó UBND xã Phúc Trạch tổ chức hòa giải cho các bên nhưng không thành. Trong biên bản về giải quyết tranh chấp ngõ đi này, UBND xã Phúc Trạch chưa đề cập đây là ngõ đi chung hay là đất riêng!
Ngày 07/04/2006, UBND xã Phúc Trạch đã tiến hành hòa giải.
Ngày 23/08/2006, UBND xã Phúc Trạch đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi: gia đình bà Mơ tự ý xây dựng cổng ra vào của gia đình trên vị trí đất công.
Ngaøy 31-8-2006 xaõ Phuùc Traïch lại có quyeát ñònh soá 45/QÑ-CTUB göûi baø Mô veà vieäc aùp duïng bieän phaùp khaéc phuïc haäu quaû ñoái vôùi haønh vi vi phaïm phaùp luaät nhöng gia ñình baø Mô khoâng thöïc hieän.
            Ngaøy 07-12-2006, UBND xaõ Phuùc Traïch ra quyeát ñònh soá 87/QÑ-CTUB veà vieäc cöôõng cheá thi haønh quyeát ñònh aùp duïng bieän phaùp khaéc phuïc haäu quaû, vieäc cöôõng cheá thi haønh luùc 8h30 ngaøy 10-12-2006.
Nhưng do an ninh khu vực ngày càng phức tạp, nên ngày 29/08/2007 gia đình bà Mơ quyết định xây dựng lại cổng nhà thì đã bị UBND xã Phúc Trạch lập biên bản đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số : 118/QĐ-XP-UB ngày 30/08/2007 của Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch.
Ngày 30/08/2007 bà Mơ có đơn khiếu nại quyết định số 118/QĐ-XP-UB ngày 30/08/2007 của Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch xöû phaït baø Mô 300.000ñ vaø buoäc baø Mô khoâi phuïc laïi tình traïng ban ñaàu ñaõ bò thay ñoåi do vi phaïm haønh chính gaây ra.
Khoâng ñoàng yù vôi quyeát ñònh neâu treân, baø Mô coù ñôn khieáu naïi göûi UBND xaõ Phuùc Traïch.
Ngày 30/09/2007 UBND xã Phúc Trạch có quyết định số 128/QĐ-UB bác đơn khiếu nại của bà Mơ.
Ngày 18/10/2007, bà Mơ nộp đơn khởi kiện về hành chính tại Tòa án nhân dân huyện Long Trì, TP.H. Ngày 02/11/2007, Tòa án nhân dân huyện Long Trì đã ra thông báo số : 127/2007/TB-TA thụ lý án hành chính; yêu cầu người bị kiện và các người có quyền lợi nghĩa vũ liên quan gửi Tòa án ý kiến trả lời về vụ án hành chính.
Đến ngày 27/12/2007, Tòa án nhân dân huyện Long Trì đã ra quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/HCST-QĐXX.
1. Xác định tư cách đương sự:
a) Người khởi kiện : Bà Trần Thị Mơ, sinh năm: 1944
Địa chỉ : Đội 1 Mộc Hương, xã Phúc Trạch, huyện Long Trì, TP.H
b) Người bị kiện : Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, huyện Long Trì, TP. H
c) Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan : 
- Bà Phạm Thị Quýt
- Anh Nguyễn Đình Lợi, 1982
- Bà Nguyễn Thị Vân, đại diện cho chị Nguyễn Thị Dung ủy quyền.
- Ông Nguyễn Đình Nhạn, đại diện cho anh Nguyễn Đình Thắng ủy quyền.
2. Đối tượng khởi kiện:
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số : 118/QĐXP-UB ngày 30/08/2007, xử phạt hành vi vi phạm tại điều 6 khoản 2 điểm a của Nghị định 126/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/05/2004 về hành vi “xây dựng trên đất lấn chiếm “đối với chủ đầu tư tổ chức xây dựng bộ phận công trình”.
3. Yêu cầu khởi kiện:
Yêu cầu tòa án tuyên hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 118/QĐXP-UB ngày 30/08/2007 về lĩnh vực đất đai của Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, huyện Long Trì, TP. H.
4. Điều kiện khởi kiện:
Điều kiện khởi kiện hợp lệ vì đã thực hiện giai đoạn “tiền tố tụng”
- Ngày 30/08/2007 bà Trần Thị Mơ đã làm đơn khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số : 118/QĐXP-UB gửi UBND xã Phúc Trạch (bút lục 6). Sau đó Ủy ban nhân dân xã Phúc Trạch đã ra quyết định giải quyết khiếu nại số 128/QĐ-UB ngày 30/09/2007 bác đơn khiếu nại của bà Mơ (bút lục 7).
5. Thời hiệu khởi kiện:
Là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết không thỏa đáng đối với cơ quan giải quyết khiếu nại lần đầu.
Quyết định giải quyết khiếu nại số : 128/QĐ-UB ngày 30/09/2007 bác đơn khiếu nại của bà Trần Thị Mơ (bút lục 7). Đơn khởi kiện của bà Mơ ghi ngày 18/10/2007 (bút lục 1,2). Như vậy, bà Mơ nộp đơn tại Tòa án nhân dân huyện Long Trì, TP. H nằm trong thời hạn khởi kiện theo luật định.
 
II. KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TÒA:
Danh saùch döï kieán caùc caâu hoûi taïi phieân toøa cuûa luaät sö baûo veä ngöôøi khôûi kieän:
Hỏi bên bị khởi kiện:
-         Xin ông cho biết trước khi xã cùng nhân dân làm đường tại ngõ Bạch Mã thì UBND xã có khảo sát trước hay không?
-         Theo lời khai của bà Mơ và lời làm chứng của ông lưu Đức Ao thì bà  Mơ đã làm cổng rào trước khi làm đường có đúng không?
-         Khi thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã đứng ra huy động hay do các hộ dân cam kết tự nguyện góp tiền, góp đất?
-         Có văn bản nào thể hiện việc góp đất của dân để làm đường hay không?
-         Từ năm 1991 đến năm 1994 bà Mơ đã mấy lần sửa  và xây cổng lại bằng gạch nếu vi phạm tại sao UBND xã không có ý kiến?
-         Xin oâng cho bieát, UBND xaõ coù nhaän ñöôïc khieáu naïi veà vieäc baø Mô vi phaïm khoâng? Laø ai khieáu naïi? Thôøi gian cuï theå khi naøo?
-         Xin oâng cho biết tại sao khi thu thuế nhà đất tại nhà bà Mơ thì thu thuế là 944m2 nhưng sao đó đo vẽ lại chỉ tính đất nhà bà Mơ có 928m2?
-         Ông cho biết các căn cứ pháp lý và trình tự thủ tục khi xã ra Quyết định 118/QĐXP-UB về xử phạt VPHC đối với hành vi của bà Mơ?
 
Hỏi ngöôøi coù quyeàn lôïi vaø nghóa vuï lieân quan:
1> Hỏi bà Phạm Thị Quýt:
-  Xin baø cho bieát vieäc mua baùn ñaát giöõa 2 nhaø töø khi naøo? Khi mua baùn coù thoûa thuaän veà loái ñi chung khoâng?
- Khi gia ñình baø Mô ñeå phaàn ñaát laøm loái ñi chung, gia ñình baø coù thöïc hieän nghóa vuï ñeàn buø gì cho gia ñình baø Mô khoâng?
- Từ khi bà về ở với ông Yến đến trước khi làm đường thì bên nhà bà Mơ đã có hàng rào bằng tre đúng không?
- Năm 1991 khi bà Mơ sửa nhà có xây lại hàng rào đúng không?
- Khi đó bà có ý kiến gì với gia đình bà Mơ hay không?
- Lý do để bà khiếu nại việc bà Trần Thị Mơ làm cổng chiếm ngõ đi chung có phải do khi bà chia đất cho các con thì phần đất đó không có lối đi ra đúng không?
- Năm 1992 bà tham gia lát ngõ đi chung vậy ngỏ được lót tới đâu, có lát hết vị trí đất gia đình bà không?
- Khi lót ngỏ bà có thỏa thuận gì với UBND xã về việc hiến đất làm lối đi chung không?
- Bà Mơ đã mấy lần sửa rồi xây cổng bằng bê tông sao bà không có ý kiến gì phản đối?
- Vị trí nhà bà còn tiếp giáp với bất động sản liền khác để thông ra lối đi tiện lợi hơn đi chung với bà Mơ hay không?
 
2>  Hỏi ông Trần Đình Thục:
-  Xin ông cho biết việc lát gạch ngõ đi chung năm 1992 diện tích lát gạch trong ngõ tới đâu?
- Theo ông trình bày trong BL 20 thì việc lót gạch chỉ vừa qua công sắt cũ của nhà Bà Mơ nhưng không đáng kể có đúng như thế không?
- Cũng theo BL 20 thì ông có biết việc gia đình bà Mơ có thỏa thuận bớt lại chỉ một phấn ngõ đi cho gia đình Bà Quýt đúng không?
 
3> Hỏi ông Lưu Đức Ao:
-         Xin ông cho biết việc ông xây cổng cho Bà Mơ là trước khi UBND xã làm đường có đúng không?
-         Khi đó có ai ngăn cản việc xây dựng đó không?
 
4> Hỏi ông Nguyễn Danh Nhượng:
-         Xin ông cho biết có phải ông xây nhà vào năm 1986 không?
-         Vậy có phải khi đó bên nhà bà Mơ đã có cổng hay không? Và chính vì vậy nên khi ông xây nhà không trát được hết đúng không?
 
Hỏi nguyên đơn bà Trần Thị Mơ:
- Gia đình bà đã được cấp Giấy CNQSDĐ chưa?
- Bà cho biết việc bố mẹ bà bán đất cho gia đình ông Nguyễn Đình Yến và hai bên thỏa thuận chỉ lùi lại 1 phần đất là 3m x 2,5m là nói miệng hay bằng văn bản? Việc nầy có ai biết không?
- Năm 1993 gia đình bà có kê khai hiện trạng đất với bộ phận quản lý đất đai của xã không?
- Bà xác định lại với Hội đồng xét xử, vào năm 1993 bà có ký vào sơ đồ đất liền kề gia đình bà Phạm Thị Quýt không?
- Lý do vì sao bà ký?
- Bà cho biết khi bào xây hàng rào vào năm 1991 có ai khiếu nại không?
 
 
III. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG:
1. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy Ban nhân dân năm 2003;
2. Luật khiếu nại tố cáo năm 1998 đã sửa đổi bổ sung 2004, 2005;
3. Luật đất đai năm 1998 – 2003;
4. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002 PL-UBTVQH10 ngày 02/7/2002;
5. Nghị định 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính;
6. Nghị định 126/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý xây dựng công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà;
7. Thông tư số 01/2005/TT-BXD ngày 21/01/2005 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 126/2004/NĐ-CP;
8. Nghị định 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đất đai;
9. Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đất đai;
10. Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã sửa đổi bổ sung 2006;
11. Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số s9ie62u của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;
12. Nghị quyết 04/2006/NQ-HĐTP ngày 04/8/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính 1996, 1998, 2006.
 
IV. BẢN LUẬN CỨ :
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                            
                                                               Long Trì,  ngày      tháng      năm    
 
BẢN LUẬN CỨ BẢO VỆ
Kính thưa Hội đồng xét xử ;
Thưa Đại diện Viện Kiểm sát;
Thưa các vị Luật sư đồng nghiệp
Tôi là Luật sư ………….., thuộc Văn phòng Luật sư X Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Theo yêu cầu của bà Trần Thị Mơ, được sự cho phép của quý Tòa, hôm nay tôi tham gia phiên tòa với tư cách là Luật sư bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho bà Trần Thị Mơ trong vụ kiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 118/QĐXP-UB của UBND xã Phúc Trạch, huyện Long Trì, Thành phố H.
Kính thưa Hội đồng xét xử,
Từ trước cách mạng tháng 8 bố mẹ bà Trần Thị Mơ đã bán cho gia đình ông bà Tý (bố đẻ ông Nguyễn Đình Yến) diện tích 250m2. Hai gia đình có thỏa thuận riêng là gia đình bà Mơ nhường lại phần đất có diện tích 3m x 2,5m để gia đình ông Yến mở ngõ đi chung với gia đình bà Mơ. Số diện tích nối với diện tích 3m x 2,5 nêu trên là 8,5m x 2,5m được gia đình bà Mơ sử dụng làm ngõ của gia đình bà từ rất lâu đời. Tất cả các diện tích đất nêu đều được hai gia đình nộp thuế sử dụng theo quy định của pháp luật.
Giáp ngõ đi chung là đất gia đình bà Trần Thị Mơ vẫn làm cổng tre rồi xây cổng gạch trên diện tích 8m x 2,5m nối 3m x 2.5m. Từ năm 1991 đến 1994 gia đình bà Trần Thị Mơ xây cổng lại bằng cổng gạch, với móng cừ bằng sắt, trụ gạch, mái bê tông. Tuy nhiên vào thời điểm này, các gia đình hàng xóm liền kề, bao gồm gia đình ông Yến và chính quyền địa phương không có ý kiến gì phản đối.
Năm 2003 bà Phạm Thị Quýt (là vợ hai ông Nguyễn Đình Yến) có chia đất cho các con ở riêng, con bà Phạm Thị Quýt muốn mở cổng ra ngõ thì không có đất. Do đó bà Phạm Thị Quýt có đơn đề nghị gửi chính quyền địa phương yêu cầu giải quyết. Tới 03/8/2005 bà Phạm Thị Quýt lại có đơn đề nghị UBND xã Trúc Trạch về việc giải quyết tranh chấp ngõ đi chung với gia đình bà Trần Thị Mơ.
Đầu năm 2006 (30/4/2006) , bà Quýt (vợ hai của ông Yến) làm đơn kiến nghị gởi UBND huyện Long Trì và Phòng Tài nguyên & môi trường huyện Long Trì về việc gia đình bà Mơ xây cổng lấn chiếm đất công. Sau đó UBND xã Phúc Trạch tổ chức hòa giải cho các bên nhưng không thành. Trong biên bản về giải quyết tranh chấp ngõ đi này, UBND xã Phúc Trạch chưa đề cập đây là ngõ đi chung.
Ngày 07/04/2006, UBND xã Phúc Trạch đã tiến hành hòa giải.
Ngày 23/08/2006, UBND xã Phúc Trạch đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi: gia đình bà Mơ tự ý xây dựng cổng ra vào của gia đình trên vị trí đất công.
Nhưng do an ninh khu vực ngày càng phức tạp, nên ngày 29/08/2007 gia đình bà Mơ quyết định xây dựng lại cổng nhà thì đã bị UBND xã Phúc Trạch lập biên bản đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số : 118/QĐ-XP-UB ngày 30/08/2007 của Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch.
Ngày 30/08/2007 bà Mơ có đơn khiếu nại quyết định số 118/QĐ-XP-UB ngày 30/08/2007 của Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch.
Ngày 30/09/2007 UBND xã Phúc Trạch có quyết định số 128/QĐ-UB bác đơn khiếu nại của bà Mơ.
Ngày 18/10/2007, bà Mơ nộp đơn khởi kiện về hành chính tại Tòa án nhân dân huyện Long Trì, TP.H. Ngày 02/11/2007, Tòa án nhân dân huyện Long Trì đã ra thông báo số : 127/2007/TB-TA thụ lý án hành chính; yêu cầu người bị kiện và các người có quyền lợi nghĩa vũ liên quan gửi Tòa án ý kiến trả lời về vụ án hành chính.
Đến ngày 27/12/2007, Tòa án nhân dân huyện Long Trì đã ra quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/HCST-QĐXX.
Bà Mơ khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Long Trì tuyên hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 118/QĐXP-UB ngày 30/08/2007 của Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, huyện Long Trì, TP. H.
 
Qua nghieân cöùu hoà sô vuï aùn vaø phaân tích, ñaùnh giaù caùc chöùng cöù, ñoàng thôøi caên cöù vaøo phaàn xeùt hoûi vaø tranh luaän taïi phieân toøa ngaøy hoâm nay, toâi xin ñöa ra moät soá quan ñieåm döïa treân caên cöù phaùp luaät ñeå baûo veä cho thaân chuû cuûa toâi nhö sau:
Biên bản vi phạm hành chính số 13/BB-VPHC ngày 29/08/2007, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 118/QĐXP-UB ngày 30/08/2007, công văn trả lời của UBND xã Phúc Trạch gửi Tòa án nhân dân huyện Long Trì (bút lục 41, 42) UBND xã Phúc Trạch dựa vào các căn cứ pháp lý sau:
- Điều 6 khoản 2 điểm a Nghị Định 126/2004/NĐ-CP ngày 26/05/2004 của Chính Phủ về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà “Xử phạt chủ đầu tư tổ chức xây dựng bộ phận công trình, công trình trên đất không được xây dựng. Xây dựng trên đất lấn chiếm”.
- Điều 13 khoản 2 điểm đ Luật đất đai năm 2003 qui định: “Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng các công trình văn hóa, y tế giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng các công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ”.
- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai. Tại điều 6 khoản 5 điểm b có qui định cụ thể các loại đất được sử dụng vào mục đích công cộng như sau ” b) Đất chuyên dùng bao gồm đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng.
Đất sử dụng vào mục đích công cộng là đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình đường giao thông, cầu, cống, vỉa hè, cảng đường thuỷ, bến phà, bến xe ô tô, bãi đỗ xe, ga đường sắt, cảng hàng không; hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống công trình thuỷ lợi, đê, đập; hệ thống đường dây tải điện, hệ thống mạng truyền thông, hệ thống dẫn xăng, dầu, khí; đất sử dụng làm nhà trẻ, trường học, bệnh viện, chợ, công viên, vườn hoa, khu vui chơi cho trẻ em, quảng trường, sân vận động, khu an dưỡng, khu nuôi dưỡng người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ sở tập luyện thể dục - thể thao, công trình văn hoá, điểm bưu điện - văn hoá xã, tượng đài, bia tưởng niệm, nhà tang lễ, câu lạc bộ, nhà hát, bảo tàng, triển lãm, rạp chiếu phim, rạp xiếc, cơ sở phục hồi chức năng cho người khuyết tật, cơ sở dạy nghề, cơ sở cai nghiện ma tuý, trại giáo dưỡng, trại phục hồi nhân phẩm; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định bảo vệ; đất để chất thải, bãi rác, khu xử lý chất thải;”
Nhưng theo Luật đất đai năm 2003 và Nghị định 181/2004/NĐ-CP thì phần đất của gia đình bà Mơ đã bị UBND xã Phúc Trạch đã cho là “đất công” thì không nằm trong qui định của pháp luật về đất đai là “đất công cộng”. Mặt khác, theo điều 1 khoản 1 của Nghị định 126/2004/NĐ-CP ngày 26/05/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà qui định về phạm vi điều chỉnh “Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà; hình thức và mức xử phạt; thẩm quyền và thủ tục xử phạt; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Do ngõ Bạch Mã  thuộc xã Phúc Trạch không là công trình hạ tầng đô thi và phần đất bị buộc là lấn chiếm không phải là đất đô thị, càng không phải là nhà ở trong khu đô thị. Do đó, căn cứ pháp luật về xử phạt hành vi vi phạm hành chính do UBND xã Phúc Trạch nêu trên là không đúng căn cứ pháp lý.
Theo Điều 3 khoản 1 của Nghị định 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 qui định “Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính được quy định cụ thể trong các văn bản luật của Quốc Hội, pháp lệnh của Ủy Ban thường vụ Quốc Hội và Nghị định của Chính phủ. Các văn bản do Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền không được quy định hành vi vi phạm hành chính và hình thức, mức xử phạt;” và theo Điều 2 PLXLVPHC 2002 thì thẩm quyền quy định hành vi vi phạm hành chính như sau: “Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước; quy định chế độ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính”. Vì vậy pháp luật quy định chỉ có Chính phủ mới có thẩm quyền quy định về hành vi vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác, do đó các cơ quan khác không được tư ý quy định trái thẩm quyền. Thế nên quyeát ñònh soá 118/QÑXP-UB xöû phaït baø Mô 300.000ñ do haønh vi “töï yù xaây döïng coâng trình treân ñaát coâng – loái ñi chung”, vieäc naøy laø khoâng hôïp lyù, laø traùi vôùi quy ñònh cuûa phaùp luaät. Hơn nữa theo quy ñònh tai khoaûn 1, ñieàu 4 Nghò ñònh 126/2004/NÑ-CP ngaøy 26/5/2004: “thôøi hieäu xöû phaït vi phaïm haønh chính laø 02 naêm, keå töø ngaøy haønh vi vi phaïm ñöôïc thöïc hieän”. Maø ôû ñaây vieäc baø Mô xaây döïng coång saét laø haønh vi söûa chöõa laïi coång ñaõ toàn taïi töø trước đó rất lâu chöù khoâng phaûi laø haønh vi môùi laøm phaùt sinh thay ñoåi hieän traïng, do ñoù haønh vi naøy khoâng theå xem laø haønh vi vi phaïm ñöôïc. Vì theá vieäc xöû phaït haønh vi baø Mô söûa chöõa coång saét cuûa chuû tòch UBND xaõ Phuùc Traïch laø khoâng coù caên cöù vaø khoâng hôïp lyù. Các văn bản của UBND xã Phúc Trạch làm căn cứ trong lần xử lý cưỡng chế tháo dỡ cổng nhà bà Mơ đầu tiên năm 2004 là công văn 138 của Phòng địa chính nhà đất và đô thị chỉ nêu ý kiến riêng của từng cơ quan, cũng như ý kiến chỉ đạo của cấp trên mà không có bất kỳ căn cứ nào chính thức xác nhận và công nhận khu đất này là đất công và bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực.
Thêm nữa caên cöù ñeå UBND xaõ Phuùc Traïch ra quyeát ñònh 118 laø töø cô sôû xaùc ñònh coâng trình baø Mô môùi xaây döïng naèm treân “ñaát coâng”, caên cöù naøy cuõng thaät söï chöa thuyeát phuïc.
       Theo ñieàu 275- Boä luaät daân söï 2005 quy ñònh veà loái ñi qua baát ñoäng saûn lieàn keà thì khi baùn ñaát, gia ñình baø Mô ñaõ daønh cho gia ñình oâng Yeán loái ñi, ñoù laø phaàn dieän tích 3x2,5m. Coøn veà phaàn dieän tích 8,5x2,5m lieàn keà maø töø tröôùc ñeán nay gia ñình baø Mô vaãn duøng nhö loái ñi khoâng heà coù vaên baûn naøo thoûa thuaän ñaây laø loái ñi chung. Treân thöïc teá, phaàn ñaát naøy vaãn thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa baø Mô vaø baø Mô ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû caùc nghóa vuï taøi chính veà thueá nhaø ñaát töø tröôùc cho ñeán hieän nay laø 944m2 nhö theo trích luïc baûn ñoà naêm 1994 maø chuùng ta ñaõ laøm roõ qua quaù trình hoûi taïi toøa. Vì theá moät laàn nöõa toâi khaúng ñònh, phaàn ñaát baø Mô xaây döïng coång laø thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa baø Mô chöù khoâng phaûi laø ñaát coâng nhö trong khaúng ñònh cuûa oâng Ñinh Vaên Baùi - chuû tòch UBND xaõ Phuùc Traïch.
       Töø nhöõng lôøi khai trong hoà sô cuûa oâng Thuïc vaø oâng Ao (caên cöù buùt luïc soá 22, 23) vaø theo keát quaû ñaõ traû lôøi cuûa caùc beân trong phaàn hoûi taïi toøa, vieäc xaây döïng, söûa chöõa coång ñaõ xaûy ra töø laâu vaø vaøo thôøi ñieåm ñoù khoâng heà coù söï tranh chaáp, khieáu kieän naøo cuûa caùc hoä xung quanh hay söï can thieäp cuûa chính quyeàn ñòa phöông. Haønh vi xaây döïng coång raøo cuûa gia ñình baø Mô nhaèm baûo veä an ninh cho gia ñình cuõng nhö thöïc hieän quyeàn vaø nghóa vuï cuûa ngöôøi söû duïng ñaát (caên cöù ñieàu 107 – Luaät ñaát ñai). Do ñoù vieäc naêm 2006, UBND xaõ laäp bieân baûn haønh vi vi phaïm vaø xöû phaït laø khoâng caên cöù tình hình thöïc teá cuõng nhö vieäc ñaûm baûo quyeàn vaø nghóa vuï cuûa baø Mô ñoái vôùi ñaát ñang sôû höõu
Xét và nguồn gốc sử dụng đất thì các thửa đất của gia đình bà Mơ, bà Quýt và ông Lượng trước đây là của cùng một chủ đất, sau đó chia cho các con, người ở phía ngoài phải bớt ngỏ cho người ở phía trong (BL 20). Gia đình nhà ông Yến – chồng là bà Quýt là người mua lại, đến ở sau từ trước cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay đã thể hiện sự có ranh giới, ổn định không có tranh chấp là khách quan. Nên bà Quýt cho rằng bà Mơ lấn chiếm đất công (ngỏ đi chung) để xây dựng cổng rào là không có cơ sở thực tế. Tại trích lục bản đồ (BL79) năm 1962 thì thửa 306 và 308 là của gia đình bà Mơ đồng thời nó còn phù hợp trích lục bản đồ của UBND xã Phúc Trạch ngày 24/11/2005 (BL80), đất của gia đình bà Quýt thuộc thửa 49/250 chỉ là 250m2 là đúng với thực tế theo như trình bày của gia đình bà Mơ.
Điều này chứng tỏ rằng việc bà Mơ xây dựng hàng rào trên diện tích đất trên là phù hợp, đúng theo quy định của pháp luật.
Gia đình bà Mơ xây cổng năm 1991 trên diện tích đất 8,5m x 2,5m ngay tại cổng làm bằng tre trước đây là phù hợp và có cơ sở đúng với thực tế theo những người làm chứng đã xác nhận (BL11). Bên cạnh đó tại các lời khai của những người làm chứng (BL 20, 21) họ đều thừa nhận và khẳng định việc xây dựng cổng nhà bà Mơ là trên diện tích đất của nhà bà Mơ chứ không phải nhà bà Quýt và đường đi đó không phải của đất công như UBND xã Phúc Trạch cũng như các cơ quan khác nhận định.
 
Vì các lẽ trên, tôi kiến nghị Hội đồng xét xử tuyên:
Hủy bỏ toàn bộ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 118/QĐXP-UB ngày 30/08/2007 của UBND xã Phúc Trạch, huyện Long Trì, TP.H.
Kính mong Hội đồng xét xử xem xét giải quyết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà Mơ.
Xin thành thật cám ơn Hội đồng xét xử và những người tham dự phiên tòa đã chú ý lắng nghe bài bảo vệ của tôi./.
                                                                                           LUẬT SƯ
 
                                                                                
 
 
 
V. NHẬN XÉT VỀ BUỔI DIỄN ÁN
Nhận xét về công việc chuẩn bị:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chủ tọa phiên tòa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hội thẩm nhân dân …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thư ký phiên tòa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đại diện Viện kiểm sát ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
Người khởi kiện                 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Người bị kiện                 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Người có quyền và nghĩa vụ liên quan                 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tác giả bài viết: Đỗ Trọng Hiền (Chinluamientay) Tổng hợp

Nguồn tin: Nghiepvuketoan.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 121


Hôm nayHôm nay : 1393

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 174260

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11847350

Giới thiệu

Giới thiệu về nghiepvuketoan.vn

Nghiepvuketoan.vn là trang web chuyên ngành tài chính kế toán, thuế và luật. Website bao gồm trang tin với những tin bài cập nhật thường xuyên phục vụ nhu cầu tham khảo chuyên ngành; Phần Diễn đàn thường xuyên giao lưu trao đổi nghiệp vụ. Ngoài ra trang web còn có những tiện ích phục vụ thành...

Thăm dò ý kiến

Nhận định của bạn về trang Web nghiepvuketoan.vn

Bổ sung kiến thức về pháp luật, thuế, kế toán, khác

Bình thường

Không mang lại lợi ích gì cả

Kế toán Online Vacom
Danh sách các trang web: Luật, thuế, kế toán, kiểm toán, doanh nghiệp
Youtube Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền CTB Đỗ Gia Luật
Đỗ Gia CTB Chuyên nghiệp-Tận tâm-Bảo mật

Đăng nhập thành viên