02:59 ICT Thứ hai, 20/05/2024

Trang nhất » Tin Tức » Thuế - Tax

Hỏi: Điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án sản xuất phần mềm?

Thứ năm - 09/12/2021 14:34
Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền 0909164167-0917303340-hienluatsu10031982@gmail.com 法律硕士-律师: 杜仲贤先生 Master of Laws - Lawyers

Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền 0909164167-0917303340-hienluatsu10031982@gmail.com 法律硕士-律师: 杜仲贤先生 Master of Laws - Lawyers

Nghiepvuketoan.vn / dogialuat.vn trân trọng chia sẻ bài viết: Hỏi: Điều kiện ưu đãi thuế đối với dự án sản xuất phần mềm?
VUI LÒNG LIÊN HỆ
#Thạc sĩ - Luật sư: Đỗ Trọng Hiền
法律硕士-律师: 杜仲贤先生
Master of Laws - Lawyers
#0909164167 - 0917303340 
#hienluatsu10031982@gmail.com

Luật – Kế Toán – Kiểm toán – Thuế - Kiểm soát nội bộ - Phân tích tài chính – BHXH – Quản trị doanh nghiệp – Lao động tiền lương – Thành lập doanh nghiệp – Chữ ký điện tử - Hóa đơn điện tử - Phần mềm kế toán – Soạn thảo hợp đồng – Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng ISO - v/v
 
法律-会计-审计-税务-内部控制-财务分析-社会保险-企业治理-劳动工资-企业设立-电子签字-电子发票-会计软件-会计-起草合同-建立ISO质量管理体系等。

Law – Accounting – Auditing – Taxation – Internal control – Financial analysis – Social insurance – Corporate governance – Labor and salary – Business establishment – ​​Electronic signatures – Electronic invoices – Accounting software Accounting – Drafting contracts – Setting up ISO quality management system – v/v

=======

Chi tiết câu hỏi :

Công ty A sản xuất phần mềm, ký hợp đồng với khách hàng gói phần mềm 500 triệu đồng gồm 3 hạng mục, tuy nhiên, trong đó có 1 hạng mục công ty không thể viết phần mềm nên phải thuê ngoài với giá là 100 triệu đồng. Tôi xin hỏi, trường hợp này doanh thu từ hạng mục thuê ngoài đó có được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) với công ty sản xuất phần mềm không (công ty hoạt động đang trong thời gian ưu đãi thuế TNDN)?

Trả lời :

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 1, Khoản 6 Điều 15, Khoản 4 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN:

“Điều 15. Thuế suất ưu đãi

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong tthời hạn 15 năm áp dụng đối với:

… b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực:…; sản xuât sản phẩm phần mềm;…

Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại Điểm này là dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình về sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật;

… 6. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại Điều này được tính liên lục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới;…

Điều 16. Miễn thuế, giảm thuế

… 4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư… ”.

Căn cứ Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, quy định sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

“16. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 16 như sau:

“a) Thu nhập của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này”.

Căn cứ Điều 22 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN, quy định về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế TNDN:

“Điều 22. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế TNDN

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 3/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin.

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 8/4/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử.

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 7/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2020, thay thế Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Căn cứ theo quy định của pháp luật thuế hiện hành, trường hợp công ty của bà Nhung có dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm, dự án bao gồm nhiều hạng mục, trong đó có hạng mục phải thuê ngoài, nếu dự án này đáp ứng thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình về sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật thì thu nhập từ dự án đầu tư mới này được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ theo điều kiện thực tế đáp ứng.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị bà cung cấp hồ sơ cụ thể tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp công ty bà để được giải đáp.

===

http://chinhsachonline.chinhphu.vn/Chi-tiet-cau-hoi/Dieu-kien-uu-dai-thue-doi-voi-du-an-san-xuat-phan-mem/30436.vgp

ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT SẢN PHẨM PHẦN MỀM

Kể từ ngày 19/08/2020, Thông tư 13/2020/TT-BTTTT ban hành ngày 03/07/2020 Quy định về việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình chính thức có hiệu lực, thay thế cho Thông tư 16/2014/TT-BTTTT có cùng nội dung trước đó. Thông tư mới bổ sung và quy định chi tiết hơn về các công đoạn trong quy trình sản xuất phần mềm cũng như cách thức để xác định một doanh nghiệp có thỏa mãn điều kiện để được xem là đang hoạt động sản xuất phần mềm hay không, nhằm làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền xem xét việc áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế.

1. Chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung cho Thông tư này, quy định doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần mềm được hưởng các ưu đãi sau:
• Từ năm 1 đến năm 4: Được miễn thuế TNDN.
• Từ năm 5 đến năm 13 (9 năm tiếp theo): Được giảm 50% thuế TNDN với thuế suất 10% (Nộp 5%)
• Từ năm 14 đến năm 15: Thuế suất 10%.
• Từ năm 16 trở đi: Nộp thuế TNDN bình thường.
Chú ý:  Doanh nghiệp kinh doanh mua bán phần mềm thì không được áp dụng ưu đãi về thuế TNDN nêu trên.

2. Điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNCN từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Căn cứ tại Điều 4 của Thông tư 13/2020/TT-BTTTT, quy định doanh nghiệp sẽ được xác định là có hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm nếu thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn là: Xác định yêu cầu, Phân tích và thiết kế trong số 07 công đoạn của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm bao gồm:
• Xác định yêu cầu của khách hàng;
• Phân tích và thiết kế theo yêu cầu;
• Lập trình, viết mã lệnh;
• Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm;
• Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm;
• Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm;
• Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm.
Mỗi một công đoạn sẽ bao gồm nhiều nội dung (tác nghiệp) khác nhau, doanh nghiệp cần phải thực hiện ít nhất một tác nghiệp trong công đoạn để được coi là có thực hiện công đoạn đó.

Cần lưu ý rằng, các sản phẩm phần mềm mà doanh nghiệp sản xuất phải nằm trong các Danh mục các sản phẩm phần mềm ban hành theo Thông tư 09/2013/TT-BTTTT thì mới là đối tượng phần mềm được hưởng ưu đãi về thuế

3. Thành phần hồ sơ chứng minh việc đáp ứng điều kiện

Hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình được thể hiện bằng một hoặc nhiều tài liệu tương ứng với từng tác nghiệp thuộc các công đoạn mà tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện:
a. Đối với công đoạn Xác định yêu cầu:
• Mô tả ý tưởng về phương thức phát triển sản phẩm;
• Mô tả các đặc tính (yêu cầu) của sản phẩm, các ngữ cảnh sử dụng sản phẩm;
• Mô tả đề xuất, kết quả khảo sát, kết quả làm rõ, hoàn chỉnh yêu cầu đối với sản phẩm;
• Mô tả phân tích chi tiết nghiệp vụ;
• Mô tả yêu cầu hoàn chỉnh đối với sản phẩm;
• Mô tả nội dung tư vấn điều chỉnh quy trình;
• Biên bản thống nhất yêu cầu, xét duyệt yêu cầu, mô tả khả năng kiểm soát và các cơ sở để xác nhận sự tuân thủ yêu cầu của sản phẩm;
• hoặc các tài liệu có nội dung tương tự.

b. Đối với công đoạn Phân tích và thiết kế:
• Mô tả yêu cầu;
• Mô tả bài toán phát triển;
• Mô tả các kỹ thuật phù hợp được thực hiện để tối ưu hóa giải pháp, phân tích về tính đúng đắn và khả năng kiểm tra của phần mềm, phân tích ảnh hưởng của các yêu cầu phần mềm vào môi trường vận hành, liệt kê các yêu cầu được ưu tiên, chấp thuận và được cập nhật khi cần thiết;
• Mô tả mô hình dữ liệu, mô hình chức năng, mô hình luồng thông tin;
• Mô tả giải pháp phần mềm;
• Thiết kế giải pháp, thiết kế hệ thống phần mềm, thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc, thiết kế các đơn vị, mô đun thành phần của phần mềm;
• Thiết kế bảo mật, an toàn thông tin cho phần mềm;
• Thiết kế giao diện trải nghiệm khách hàng;
• hoặc các tài liệu có nội dung tương tự.

c. Đối với công đoạn Lập trình, viết mã lệnh
• Một số đoạn mã nguồn chính thể hiện doanh nghiệp có viết mã lệnh phần mềm;
• Mô tả hệ thống phần mềm đã được tích hợp;
• hoặc các tài liệu có nội dung tương tự.

d. Đối với công đoạn Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm
• Kịch bản kiểm tra, thử nghiệm các đơn vị, mô đun phần mềm;
• Mô tả kết quả thử nghiệm phần mềm, kết quả kiểm thử hệ thống phần mềm, kết quả kiểm thử chức năng phần mềm, kết quả thẩm định chất lượng phần mềm;
• Mô tả đánh giá khả năng gây lỗi;
• Mô tả kết quả kiểm thử bảo mật, an toàn thông tín cho phần mềm;
• Xác định phần mềm đáp ứng yêu cầu của khách hàng;
• Biên bản nghiệm thu phần mềm;
• hoặc các tài liệu có nội dung tương tự.

e. Đối với công đoạn Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bào trì sản phẩm
• Biên bản hoặc hợp đồng chuyển giao (trọn gói sản phẩm hoặc quyền sử dụng sản phẩm dưới dạng cho thuê);
• Hướng dẫn cài đặt sản phẩm phần mềm (trường hợp chuyển giao sản phẩm trọn gói);
• Mô tả kết quả cài đặt sản phẩm phần mềm (trên hệ thống của khách hàng trong trường hợp chuyển giao trọn gói hoặc trên hệ thống cung cấp dịch vụ trong trường hợp cho thuê sản phẩm phần mềm);
• Nội dung đào tạo, hướng dẫn (người sử dụng hoặc người thuê dịch vụ);
• Mô tả hoạt động kiểm tra sản phẩm phần mềm sau khi bàn giao hoặc sản phẩm phần mềm trên hệ thống cung cấp dịch vụ;
• Mô tả hoạt động sửa lỗi sản phẩm phần mềm sau bàn giao hoặc sản phẩm phần mềm trên hệ thống cung cấp dịch vụ;
• Mô tả hoạt động hỗ trợ sau bàn giao trong quá trình cho thuê dịch vụ;
• Mô tả hoạt động bảo hành sản phẩm sau bàn giao hoặc trong quá trình cho thuê dịch vụ;
• Mô tả hoạt động bảo trì sản phẩm phần mềm (trên hệ thống của khách hàng hoặc trên hệ thống cung cấp dịch vụ)
• hoặc các tài liệu có nội dung tương tự.

Tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ đề xuất ưu đãi thuế cho hoạt động sản xuất phần mềm và tự xác định hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình; gửi, cập nhật thông tin về sản phẩm phần mềm, công đoạn trong hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình, mức thuế được khấu trừ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để tổng hợp; đảm bảo các hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và các sản phẩm phần mềm của mình không vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan khác.

4. Thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Theo quy định của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Doanh nghiệp sẽ không cần phải thực hiện bất cứ thủ tục nào để được hưởng ưu đãi về thuế mà chỉ cần tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ có nghĩa vụ phải kiểm tra, thanh tra về việc đáp ứng các điều kiện nêu trên của doanh nghiệp và trong trường hợp việc kiểm tra cho thấy doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện để được hưởng ưu đãi về thuế thì cơ quan thuế sẽ tiến hành xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của Luật liên quan.

Như vậy, kể từ ngày 19/08/2020 để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm thì sản phẩm của tổ chức, doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình.

====


 

====

Nhấn vào đường link để xem các điều luật khác

Thống kê đường dẫn từng điều luật trong Bộ Luật lao độngLink các văn bản/ bài viết liên quan đến Bộ Luật dân sự

Link các văn bản/ bài viết liên quan đến Doanh nghiệp - kinh doanh - thương mại

===
CHUYÊN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ:
 
- Dịch vụ tư vấn thành lập, giải thể, thay đổi thông tin doanh nghiệp
- Dịch vụ làm hồ sơ thuế ban đầu
- Dịch vụ tư vấn, lập báo cáo thuế, kế toán, kiểm toán, lao động tiền lương, BHXH
- Dịch vụ chữ ký số, hóa đơn điện tử
- Cung cấp phần mềm kế toán
- Tư vấn soạn thảo, rà soát, kiểm tra nội dung các loại hợp đồng
- Tư vấn soạn thảo các quy trình liên quan kế toán – thuế
- Phân tích tình hình tài chính
- Tư vấn, soạn thảo hệ thống quản trị lao động, tiền lương
- Tư vấn, soạn thảo quy chế hoạt động doanh nghiệp
- Tư vấn pháp luật các lĩnh vực, thực hiện các dịch vụ pháp lý, tranh tụng tại Tòa án các cấp các vụ án Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh tế, Hôn nhân gia đình.
- Thiết kế in ấn
- Thiết kế website


TẬN TÂM - BẢO MẬT - CHUYÊN NGHIỆPNHẤP CHUỘT VÀO CÁC LINK BÊN DƯỚI ĐỂ ĐÊN MỤC CẦN TÌM
HOẶC ZALO 0917303340 để được hướng dẫn cập nhậtLINK NHÉ ===> TỔNG HỢP CÁC ĐƯỜNG DẪN ĐỂ TẢI VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
VÀ CÁC BÀI VIẾT THAM KHẢOBIỂU MẪU THAM KHẢO VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 
 

Bảng giá các dịch vụ thành lập doanh nghiệp

 


Lưu ý:
Tác giả bài viết: Ngô Tấn Nguyên

Nguồn tin: dogialuat.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: #tronghien; #luatsudotronghien; #hien.lawyer2015@gmail.com; #0909164167; #0917303340; #nghiepvuketoan.vn; #dogialuat.vn; #hienluatsu10031982@gmail.com; #tuvanlaodong; #tuvantienluong; #soanthaohopdong; #tuvanthue; tuvanketoan; #DoTrongHien.Lawyer; #ngotannguyen; #ngotannguyen2205@gmail.com; #0945283038; #hoadondientu; #phanmemketoan; #kiemtoan; #kiemsoatnoibo; #dotronghien; #dansu; #hinhsu; #hanhchinh; #chukydientu; #chukyso; #thanhlapdoanhnghiep; #khoinghiep; #dogialuat; #chiasekienthucthueketoanluat; thuvienphapluatonline; #chinluamientay; #matdang; #hinhsu; #dansu; #hanhchinh #boluathinhsu #toituyentruyenvanhoaphamdoitruy #xuphatviphamhanhchinh #xylyhinhsu #nguoithihanhcongvu #phongchongdichcovid19 #thuvienphapluatonline #chukyso #hoadondientu #phanmemketoan #dotronghien #ngotannguyen #nghiepvuketoan #doanhnghiepsieunho #doanhnghiepnho #doanhnghiepvua ​#thuvienphapluatonline #nghiepvuketoan #dotronghien #ngotannguyen #chukyso #hoadondientu #phanmemketoan #giancachxahoi #covid19 #thuvienphapluatonline #nghiepvuketoan #dotronghien #ngotannguyen #chukyso #hoadondientu #phanmemketoan #luatquanlythue #cuongchethue #thihanhquyetdinhhanhchinhthue #bienphapcuongchehanhchinhthue #luatquanlythue #cuongchehoadon #thuetncn #tncndautuvon #thunhapchiuthuetncn #danhbacucthuehcm #chinhsachhotronguoinopthue #thuvienphapluatonline #nghiepvuketoan #dotronghien #ngotannguyen #chukyso #hoadondientu #phanmemketoan #luatdoanhnghiep2020 #thanhtoancophandadangky #luatdoanhnghiep #hoanthuegtgt #thuetndntamtinh #thuetndn #hoadondientu #tt782021ttbtc #quyettoanthuetncn #thuetncn #thunhapchiuthuetncn #thuvienphapluatonline #nghiepvuketoan #dotronghien #ngotannguyen #chukyso #hoadondientu #phanmemketoan #f0khoibenh #thuef0chamsocbenhnhan #xuphatviphamhanhchinhxangdau #HOADONDIENTU #THONGTU782021 #ND1232020 #nq4062021 #miengiamthue2021 #tinhoccoban #excel #danhsothututrongexcel #taphuanhoadondientu #hoadondientu #htkk #hoadondientu, #thuvienphapluatonline, #nghiepvuketoan, #dotronghien, #chukyso, #hoadondientu, #phanmemketoan, #luatsudotronghien, #nghidinh123, #thongtu782021
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 77


Hôm nayHôm nay : 4022

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 435137

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 30775870

Giới thiệu

Giới thiệu về nghiepvuketoan.vn

Nhấp chọn link Giới thiệu về Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền Hoặc scan mã code Nghiepvuketoan.vn là trang web chuyên ngành tài chính kế toán, thuế và luật. Website bao gồm trang tin với những tin bài cập nhật thường xuyên phục vụ nhu cầu tham khảo chuyên ngành; Phần Diễn đàn thường xuyên giao...

Thăm dò ý kiến

Nhận định của bạn về trang Web nghiepvuketoan.vn

Bổ sung kiến thức về pháp luật, thuế, kế toán, khác

Bình thường

Không mang lại lợi ích gì cả

Kế toán Online Vacom
Danh sách các trang web: Luật, thuế, kế toán, kiểm toán, doanh nghiệp
Youtube Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền CTB Đỗ Gia Luật
Đỗ Gia CTB Chuyên nghiệp-Tận tâm-Bảo mật

Đăng nhập thành viên