03:41 ICT Thứ hai, 22/04/2024

Trang nhất » Tin Tức » Lao động tiền lương - BHXH - Labor - salary - Law Social Insurance » Bảo hiểm xã hội - Law Social Insurance

Quyết định 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Thứ bảy - 13/04/2019 18:12
Đỗ Trọng Hiền 0909164167 - 0917303340 - hien.lawyer2015@gmail.com

Đỗ Trọng Hiền 0909164167 - 0917303340 - hien.lawyer2015@gmail.com

Nghiệp vụ kế toán, Đỗ Gia Luật chia sẻ: Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Quyết định 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.


BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số:   1904      /QĐ - LĐTBXH
 
Hà Nội, ngày   28     tháng 12    năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


 
 
 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và  Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội và Chánh Văn phòng Bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, BHXH, VP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
Lê Quân

 

DANH MỤC


1.Thủ tục Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu - TỪ 01.01.2019

http://nghiepvuketoan.vn/laws/Bao-hiem-xa-hoi/Thu-tuc-Dang-ky-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-lan-dau-TU-01-01-2019/
          1.1.Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu.doc

2.Hướng dẫn Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội - Từ 01.01.2019

http://nghiepvuketoan.vn/laws/Bao-hiem-xa-hoi/Huong-dan-Cap-lai-so-bao-hiem-xa-hoi-Tu-01-01-2019/
1.2.Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.doc

3.Hướng dẫn Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động - Từ 01.01.2019

http://nghiepvuketoan.vn/laws/Bao-hiem-xa-hoi/Huong-dan-Dieu-chinh-thong-tin-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-cua-nguoi-lao-dong-Tu-01-01-2019/
1.3.Điều chỉnh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.doc

4.Hướng dẫn Hưởng chế độ ốm đau - Từ 01.01.2019

http://nghiepvuketoan.vn/laws/Bao-hiem-xa-hoi/Huong-dan-Huong-che-do-om-dau-Tu-01-01-2019/
1.4.Hưởng chế độ ốm đau.doc

5.Hướng dẫn Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai, lao động nữ mang thai hộ khi khám thai, sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai. Từ 01.01.2019

http://nghiepvuketoan.vn/laws/Bao-hiem-xa-hoi/Huong-dan-Huong-che-do-thai-san-doi-voi-lao-dong-nu-mang-thai-lao-dong-nu-mang-thai-ho-khi-kham-thai-say-thai-nao-hut-thai-thai-chet-luu-hoac-pha-thai-benh-ly-nguoi-lao-dong-thuc-hien-bien-phap-tranh-thai-Tu-01-01-2019/
1.5.Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai.doc

6.Hướng dẫn Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con. Từ 01.01.2019

http://nghiepvuketoan.vn/laws/Bao-hiem-xa-hoi/Huong-dan-Huong-che-do-thai-san-doi-voi-lao-dong-nu-sinh-con-Tu-01-01-2019/
1.6.Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con.doc

7.Hướng dẫn Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi. Từ 01.01.2019

http://nghiepvuketoan.vn/laws/Bao-hiem-xa-hoi/Huong-dan-Huong-che-do-thai-san-doi-voi-nguoi-lao-dong-nhan-nuoi-con-nuoi-Tu-01-01-2019/
1.7.Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi.doc

8.Hướng dẫn Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con, người chồng khi lao động nữ mang thai hộ sinh con. Từ 01.01.2019

http://nghiepvuketoan.vn/laws/Bao-hiem-xa-hoi/Huong-dan-Huong-che-do-thai-san-doi-voi-lao-dong-nam-nghi-viec-khi-vo-sinh-con-nguoi-chong-khi-lao-dong-nu-mang-thai-ho-sinh-con-Tu-01-01-2019/
1.8.Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con.doc

9.Hướng dẫn Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ khi sinh con. Từ 01.01.2019

http://nghiepvuketoan.vn/laws/Bao-hiem-xa-hoi/Huong-dan-Huong-che-do-thai-san-doi-voi-lao-dong-nu-mang-thai-ho-khi-sinh-con-Tu-01-01-2019/
1.9.Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ khi sinh con.doc

10.Hướng dẫn Hưởng chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ khi lao động nữ mang thai hộ sinh con. Từ 01.01.2019

http://nghiepvuketoan.vn/laws/Bao-hiem-xa-hoi/Huong-dan-Huong-che-do-thai-san-doi-voi-nguoi-me-nho-mang-thai-ho-khi-lao-dong-nu-mang-thai-ho-sinh-con-Tu-01-01-2019/
1.10.Hưởng chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ khi lao động nữ mang thai hộ sinh con.doc

11.Hướng dẫn Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản. Từ 01.01.2019

http://nghiepvuketoan.vn/laws/Bao-hiem-xa-hoi/Huong-dan-Huong-tro-cap-duong-suc-phuc-hoi-suc-khoe-sau-om-dau-thai-san-Tu-01-01-2019/
1.11.Hưởng trợ cấp dưỡng sức.doc

12.Hướng dẫn Hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ 01.01.2019

http://nghiepvuketoan.vn/laws/Bao-hiem-xa-hoi/Huong-dan-Huong-luong-huu-doi-voi-nguoi-lao-dong-dang-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-Tu-01-01-2019/
1.12.Hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.doc

13.Hướng dẫn Hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Từ 01.01.2019

http://nghiepvuketoan.vn/laws/Bao-hiem-xa-hoi/Huong-dan-Huong-luong-huu-doi-voi-nguoi-lao-dong-dang-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-nguoi-bao-luu-thoi-gian-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-Tu-01-01-2019/
1.13.Hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.doc

14.Hướng dẫn Hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Từ 01.01.2019

http://nghiepvuketoan.vn/laws/Bao-hiem-xa-hoi/Huong-dan-Huong-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-Tu-01-01-2019/
1.14.Hưởng bảo hiểm xã hội một lần.doc

15.Hướng dẫn Hưởng chế độ tử tuất đối với người đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết. Từ 01.01.2019

http://nghiepvuketoan.vn/laws/Bao-hiem-xa-hoi/Huong-dan-Huong-che-do-tu-tuat-doi-voi-nguoi-dang-tham-gia-dong-bao-hiem-xa-hoi-va-nguoi-bao-luu-thoi-gian-dong-bao-hiem-xa-hoi-chet-Tu-01-01-2019/
1.15.Hưởng chế độ tử tuất đối với người đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết.doc

16.Hướng dẫn Hưởng chế độ tử tuất đối với người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết. Từ 01.01.2019

http://nghiepvuketoan.vn/laws/Bao-hiem-xa-hoi/Huong-dan-Huong-che-do-tu-tuat-doi-voi-nguoi-dang-huong-hoac-dang-tam-dung-huong-luong-huu-tro-cap-tai-nan-lao-dong-benh-nghe-nghiep-hang-thang-chet-Tu-01-01-2019/
1.16.Hưởng chế độ tử tuất đối với người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu.doc

17.Hướng dẫn Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Từ 01.01.2019

http://nghiepvuketoan.vn/laws/Bao-hiem-xa-hoi/Huong-dan-Chuyen-noi-huong-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-Tu-01-01-2019/
1.17.Chuyển nơi hưởng lương hưu.doc

18.Hướng dẫn Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam. Từ 01.01.2019

http://nghiepvuketoan.vn/laws/Bao-hiem-xa-hoi/Huong-dan-Huong-tro-cap-mot-lan-doi-voi-nguoi-dang-huong-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-hang-thang-khong-con-cu-tru-tai-Viet-Nam-Tu-01-01-2019/
1.18.Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu.doc
 
 
 
 ====

VÀO LINK TẢI VĂN BẢN FULL
TÀI LIỆU CHỈ CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO CHO VIỆC HỌC TẬP
MỌI VẤN ĐỀ SỬ DỤNG NGOÀI MỤC ĐÍCH, SAI TRÁI PHÁP LUẬT, VĂN BẢN ÁP DỤNG HẾT HIỆU LỰC DO NGƯỜI SỬ DỤNG TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM
Đăng ký thành viên để tải file
 Lưu ý: Các thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn uy tín, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên tất cả các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu có thể đã hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng truy cập trang không được áp dụng khi chưa có ý kiến chính thức của luật sư, chuyên viên tư vấn.
=========================================
MỌI CHIA SẺ VỀ THUẾ - KẾ TOÁN - LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI - LUẬT – TƯ VẤN PHÁP LÝ
VUI LÒNG LIÊN HỆ
Đỗ Trọng Hiền 0909164167 - 0917303340 
hien.lawyer2015@gmail.com
hienchiefac@nghiepvuketoan.vn

ctb_tuvan@nghiepvuketoan.vn
http://nghiepvuketoan.vn/
Fanpage: nghiepvuketoan.vn
Groupface: Thuế - nghiepvuketoan.vn  - Tax - Account                                              
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNhdDW8vYd4vEVWnS2TM2XA


 
 
Tác giả bài viết: Đỗ Trọng Hiền - Tổng hợp

Nguồn tin: Nghiepvuketoan.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 58


Hôm nayHôm nay : 1920

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 312948

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 30161508

Giới thiệu

Giới thiệu về nghiepvuketoan.vn

Nhấp chọn link Giới thiệu về Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền Hoặc scan mã code Nghiepvuketoan.vn là trang web chuyên ngành tài chính kế toán, thuế và luật. Website bao gồm trang tin với những tin bài cập nhật thường xuyên phục vụ nhu cầu tham khảo chuyên ngành; Phần Diễn đàn thường xuyên giao...

Thăm dò ý kiến

Nhận định của bạn về trang Web nghiepvuketoan.vn

Bổ sung kiến thức về pháp luật, thuế, kế toán, khác

Bình thường

Không mang lại lợi ích gì cả

Kế toán Online Vacom
Danh sách các trang web: Luật, thuế, kế toán, kiểm toán, doanh nghiệp
Youtube Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền CTB Đỗ Gia Luật
Đỗ Gia CTB Chuyên nghiệp-Tận tâm-Bảo mật

Đăng nhập thành viên